تبلیغات
گل نرگس - ظهوردرنگاه شهیدچمران
گل نرگس
ای غایب از نظر به خدا می سپارمت جانم بسوختی ز جان دوست دارمت

مرتبه
تاریخ : شنبه 1 آبان 1389

...انسانهای عالی رتبه ای هستندكه به حالت تكامل نزدیكتر شده اندوحتی سعی می كنندكه آرزوهای خودرابه وحدت برسانندوفقط یك آرزوداشته باشند.مكتب تشیع مابه پیروان خویش تعلیم میدهدكه فقط یك آرزوداشته باشدوآن آرزوظهورحضرت حجت است.زیرامی دانندكه اگراوظهوربفرمایدهمه مشكلات آنهاحل میشود.

شماتمام آرزوهایی كه این جوانان می تواننددرمخیله خودداشته باشندجمع كنید:عده ای می خواهندطاغوت به زمین بیاید ابرقدرتهانابودشوند ظلم وفسادازاین جهان رخت بربندد.عده ای ازكارگران اظافه مزدمیخواهند بهداشت می خواهند تامین می خواهند.تمام این مشكلات همه باهم وقتی حل می شوندكه مدینه فاضله اوبدست بزرگوارش دراین دنیا پیاده شود بنایراین می بینید كه تشیع بزرگترین آرزوها رادریك آرزوی واحدبرای پیروان خویش معین می كند

درحال حاضر اگرملت ماومردم ما به این حقیقت بزرگ وتابان آگاه گرددكه یك آرزوداردوآن آرزوظهور حضرتش می باشد وبعدبداند كه اودرمیان آنهاوجودداردوزندگی می كند ومراقب آنهاست واوخودش آرزو میكند كه هرچه زودترظهور بنماید .چه تحول عظیم وعمیقی درجامعه بوجودمی آیدبنابراین به این نتیجه می رسیم كه این وظیفه ماست كه برای تسریع ظهورش هرچه شدیدتروهرچه سریعتر درون خودراتغییروتحول دهیم وخودراآماده حضرتش نماییم خودرابه آن درجه ازرشدوتكامل برسانیم كه بتوانیم وجودش راتحمل كنیم ومطمئن باشیم كه اگربه آن درجه رشدوآگاهی رسیدیم .اومسلما"ظهورخواهدكرد.

انقلاب مقدس اسلامی مانیزبزرگترین جهش تكاملی دررابطه باهمین تغییروتحول نفسانی انسانهاست كه برای ماایجادكرده است وبنابراین بزرگترین قدم درراه ظهورحضرتش می باشد پس وظیفه ای است مقدس ورسالتی است بزرگ برهمه جوانان ما كه برای پاسداری ازاین انقلاب مقدس وبرای به پیروزی رساندن آن كه خودكمكی بزرگ به ظهور حظرتش می باشد فداكاری كنند از هیچ ایثاروگذشت مضایقه ننمایند من از خدای بزرگ می خواهم كه فرج حضرتش راتسریع بنماید.ارسال توسط معصومه
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی